Τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι τμημάτων του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (όλα τα ονόματα)

admin
26/02/2016 8:15
 •  
 •  
 •  

Τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι τμημάτων στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με δυο αποφάσεις του δημάρχου Μανόλη Μαργαρίτη.

Το θέμα της τοποθέτησης των προϊσταμένων έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το δήμο, προκαλώντας έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ της δημοτικής αρχής, των εργαζομένων και παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, το θέμα έφτασε ακόμα και στο Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που ζήτησαν από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στο δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του naxostimes.gr στις αποφάσεις του δημάρχου για την τοποθέτηση των προϊσταμένων στις υπηρεσίες του δήμου, δεν εφαρμόζονται στο ακέραιο οι γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αφού εμπεριέχει δυο αλλαγές…

Πρόκειται για τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών, θέση στην οποία παραμένει ο κ. Μανώλης Ζουγανέλης ενώ θα έπρεπε να καταλάβει ο κ. Δημήτρης Γρυλλάκης και για την προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία παραμένει η κ. Ελένη Καμπούρη, ενώ θα έπρεπε να καταλάβει η κ. Παναγιώτα Αγγελή.

Ο κ. Δημήτρης Γρυλλάκης ορίζεται προϊστάμενος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και η κ. Αγγελή στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης… 

Αναλυτικά οι αποφάσεις του δημάρχου:

Απόφαση: Αρ. Πρωτ. : 2829

Τοποθετούμε από 24.02.2016 τους επιλεγέντες από το υπηρεσιακό συμβούλιο προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Κυκλάδων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων των οργανικών μονάδων, σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες, όπως παρακάτω:

Οργανική Μονάδα: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Την Αγγελή Παναγιώτα του Μιχαήλ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ1, κλάδου Διοικητικού (Οικονομολόγων), με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Οργανική Μονάδα: Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Τον Μυλωνά Αλέξανδρο του Νικολάου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Οργανική Μονάδα: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Την Καμπούρη Ελένη του Γρηγορίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ1, κλάδου Διοικητικού (Οικονομολόγων), με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Οργανική Μονάδα: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τον Ζουγανέλη Εμμανουήλ του Αναστασίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ4, κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Οργανική Μονάδα: Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Τον Γρυλλάκη Δημήτριο του Βασιλείου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ3, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. 

Η αναπλήρωση των ανωτέρω θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Όλοι οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων τοποθετούνται στις οργανικές μονάδες για πέντε έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή μας με το ίδιο αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να διαβιβασθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

Απόφαση (Αρ. Πρωτ. : 2830)

Τοποθετούμε από 24.02.2016 τους επιλεγέντες από το υπηρεσιακό συμβούλιο προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Κυκλάδων, Προϊσταμένους Τμημάτων των οργανικών μονάδων, σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες, όπως παρακάτω: 

Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οργανική Μονάδα: Τμήμα ελέγχου κατασκευών

Την Βερυκόκκου Μαργαρίτα του Νικολάου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Την Παπαδοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ1, κλάδου Διοικητικού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

Την Βασιλάκη Ελένη του Εμμανουήλ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ1, κλάδου Διοικητικού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Τον Κάβουρα Ιωάννη του Αντωνίου, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ1, κλάδου Διοικητικού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Τον Βερύκοκκο Σταμάτιο του Στυλιανού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ1, κλάδου Διοικητικού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Την Καραμπίνη Ειρήνη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινοχρήστων χώρων και Οδοποιίας

Την Καραμανή Ευγενία του Μιχαήλ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ3, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Τον Φυρογένη Απόστολο του Δημητρίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ5, κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Συγκοινωνιών

Τον Πανταζίδη Δημήτριο του Νικολάου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ3, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Περιβάλλοντος

Τον Τριαντάφυλλο Μιχαήλ του Αντωνίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ5, κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Την Μαργαρίτη Σταματία του Ιωάννη, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ3, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 • Οργανική Μονάδα: Τμήμα ΒΙΟΚΑ

Τον Σκιαδαρέση Παναγιώτη του Δημητρίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανολόγων, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Η αναπλήρωση των ανωτέρω θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Όλοι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων τοποθετούνται στις οργανικές μονάδες για πέντε έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή μας με το ίδιο αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να διαβιβασθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

(Visited 25 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.