Νάξος: Για παράβαση καθήκοντος καταγγέλλουν το δήμαρχο οι υπάλληλοι του δήμου

admin
07/08/2015 12:24
  •  
  •  
  •  

 

Για παράβαση καθήκοντος και μη νόμιμες διοικητικές πράξεις καταγγέλλει το δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλη Μαργαρίτη ο Σύλλογος διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του δήμου, για την (μη) τοποθέτηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και των τμημάτων του δήμου αλλά και στην τοποθέτηση υπαλλήλου σε αλλότρια καθήκοντα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος υπαλλήλων, ο κ. Μαργαρίτης χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, δεν τηρεί τη νομοθεσία προκειμένου να τοποθετηθούν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, κάτι που βάση της νομοθεσίας θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, επιμένοντας  σε αναπληρωτές προϊσταμένους της δικής του επιλογής. 
Σε ότι αφορά την τοποθέτηση υπαλλήλου “σε αλλότρια καθήκοντα” αναφέρει ότι ενώ συγκεκριμένος υπάλληλος του δήμου έχει προσληφθεί στον κλάδο ΔΕ Δενδροκηπουρών με απόφαση δημάρχου εργάζεται στο Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας και στο Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, “αξιολογώντας, προφανώς, ως “τυπικό προσόν” τη στενή συγγενική του σχέση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Μανώλη Πολυκρέτη”.

Ο Σύλλογος διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του δήμου στο έγγραφο του προς τον κ. Μαργαρίτη καταλήγει: “Σας καλούμε επιφυλασσόμενοι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας, να διασφαλίσετε κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του υπηρετούντος προσωπικού, ως βασική προϋπόθεση για την αποδοτικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των πολιτών μας“.

Αναλυτικότερα το έγγραφο (προς το Μανόλη Μαργαρίτη) του Συλλόγου διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: 

 

ΘΕΜΑ: Νομιμότητα διοικητικών πράξεων Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Κύριε Δήμαρχε, κατόπιν προφορικών οχλήσεων του Συλλόγου μας, που εκ του αποτελέσματος κρίθηκαν αναποτελεσματικές, και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δια του παρόντος ζητούμε την τήρηση της νομιμότητας σε σχέση με διοικητικές πράξεις σας που άπτονται της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Δήμου, όπως αυτές ακολούθως αναλύονται:

 

  1. (ΜΗ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Όπως γνωρίζετε, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων έχει ήδη προβεί στην κρίση των προϊσταμένων που πρέπει να τοποθετηθούν στις Δ/νσεις και στα Τμήματα του Δήμου, δια των υπ’ αριθμών 102 και 103/2014 γνωμοδοτήσεών του, οι οποίες απεστάλησαν και παρελήφθησαν ενυπόγραφα από υπάλληλο του Δήμου την 27/5/2015 και την 2/6/2015, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007, είχατε υποχρέωση εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής των γνωμοδοτήσεων, να προβείτε στην εγκατάσταση των επιλεγέντων από το αρμόδιο όργανο προϊσταμένων. Αντ’ αυτού, συνεχίζετε, έως και σήμερα, να λειτουργείτε τις Υπηρεσίες του Δήμου με αναπληρωτές προϊσταμένους της επιλογής σας, ορισθέντες με δική σας απόφαση, διαδικασία που στερείται νομιμότητας μετά την παρέλευση διμήνου από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο κατά την 27/5/15 όσο και κατά την 2/6/15 αρνηθήκατε να εισάγετε τη σχετική αλληλογραφία στο πρωτόκολλο του Δήμου, επικαλούμενοι τις ημερομηνίες των διαβιβαστικών εγγράφων, που ήταν πράγματι παλαιότερες του πραγματικού χρόνου αποστολής τους, και αρνούμενοι να αποδεχτείτε τα συνοδευτικά δελτία της εταιρείας ταχυμεταφοράς ως αποδεικτικό στοιχείο του πραγματικού χρόνου που περιήλθαν οι αποφάσεις στην Υπηρεσία. Το αποτέλεσμα της επιλογής σας αυτής, ήταν να μην δεσμευτείτε χρονικά για την εφαρμογή των αποφάσεων, αφού δεν προέκυπτε δια του Πρωτοκόλλου ότι είχαν αποσταλεί στο Δήμο.

Επί τη ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι το άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), δεν προβλέπει εξαιρέσεις στον τρόπο τήρησης του πρωτοκόλλου, αντιθέτως ρητά ορίζει ότι «κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων», διαδικασία που παραβιάστηκε, καθόσον οι σχετικές αποφάσεις έμειναν στα συρτάρια σας.

Και ενώ αρχικώς θεωρήσαμε ότι οι ενέργειές σας δεν υπέκρυπταν σκοπιμότητα, η συνέχεια αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο.

Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι το ίδιο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από 19/6/2015 (δια του με αρ. πρωτ. 48/19-6-2015 απαντητικού προς τον Δήμο εγγράφου) δίνει λύση στο θέμα των ημερομηνιών, “επικυρώνοντας” τις ανωτέρω ημερομηνίες (27/5/15 και 2/6/15) ως αδιαμφισβήτητο χρόνο εισαγωγής των αποφάσεών του στο Δήμο, ξεγυμνώνοντας το επιχείρημά σας για τη μη πρωτοκόλλησή τους και στερώντας σας ουσιαστικά κάθε άλλη νόμιμη επιλογή από το να είχατε υλοποιήσει τις αποφάσεις του, ήτοι να είχατε προβεί στην εγκατάσταση των νέων προϊσταμένων, το αργότερο μέχρι 27 Ιουλίου για τις Διευθύνσεις και 2 Αυγούστου 2015 για τα Τμήματα.

Επειδή ακόμη και σήμερα εμμένετε προκλητικά, αφενός στο να μην κοινοποιείτε τις ανωτέρω αποφάσεις στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους και αφετέρου να μην τις εφαρμόζετε – παρά το γεγονός ότι η μη εγκατάσταση των επιλεγέντων προϊσταμένων εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος που τιμωρείται πειθαρχικώς (παρ. 2 άρθρου 72 Ν. 3584/2007) – σας καλούμε άμεσα να εναρμονίσετε τις ενέργειές σας με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

  1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθμό 115/27-4-2015 απόφασή σας τοποθετήσατε υπάλληλο του Δήμου κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών στο Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας και στο Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε».

Η νόμιμη τοποθέτησή του αφορά στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, οι αρμοδιότητες του οποίου – όπως καθορίζονται στο άρθρο 10 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2927/Β/19-11-2013) – αδιαμφισβήτητα προβλέπουν την απασχόληση εργαζομένου της συγκεκριμένης ειδικότητας (μεταξύ αυτών ενδεικτικά σημειώνουμε τη συγκρότηση συνεργείων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας).

Η παρ. 2 του άρθρου 35 παρέχει τη δυνατότητα -δι’ αποφάσεως Δημάρχου- ανάθεσης σε υπάλληλο συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου υπό προϋποθέσεις, τις οποίες αναμφίβολα δεν τηρεί η απόφασή σας. Συγκεκριμένα, δεν φέρει αιτιολογία, δεν διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων α)περί επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο και β)περί ύπαρξης από μέρους του υπαλλήλου της απαιτούμενης εμπειρίας και κυρίως δεν καθορίζει χρονικό διάστημα ανάθεσης, το οποίο δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των 2 (δύο) μηνών (παρ. 3 άρθρου 35).

Σημειώνουμε δε, προς αποφυγή λανθασμένων από μέρους σας συμπερασμάτων, ότι το γεγονός πως η προσφυγή του Συλλόγου μας κατά της ως άνω απόφασής σας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη για λόγους ¨τυπικούς¨, χωρίς να εξεταστεί περαιτέρω και επί της ουσίας, δεν την καθιστά νόμιμη.

Ωστόσο, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι ήταν νόμιμη κατά το χρόνο έκδοσής της, έχει ήδη καταστεί παράνομη, καθόσον έχει παρέλθει ο χρόνος νόμιμης εφαρμογής της (27/6/15), δεδομένου ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη από την παρ. 3 αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. περί εξάμηνης παράτασης του χρονικού διαστήματος ανάθεσης. 

Είναι βέβαιο ότι με τη συνέχιση της εφαρμογής της, όχι μόνο παραβιάζετε την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά αναδεικνύετε και ένα νέο πλαίσιο ηθικής, αφού επιλεκτικά εξασφαλίζετε στον υπάλληλο περιβάλλον Γραφείου, παρέχοντάς του σαφώς ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με τους ιδίου κλάδου συναδέλφους του, που ασκούν χειρωνακτική εργασία, αναθέτοντάς του στην πραγματικότητα καθήκοντα επιβλέποντος των εργασιών του προσωπικού καθαριότητας, αξιολογώντας, προφανώς, ως ¨τυπικό προσόν¨ τη στενή συγγενική του σχέση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ.

Κύριε Δήμαρχε, εάν πρόθεσή σας είναι να εισάγετε και να υιοθετήσετε νέα διαδικασία λειτουργίας του Δήμου, εκτός του νομικού πλαισίου που την διέπει, σας ενημερώνουμε ότι δεν προτιθέμεθα να την αποδεχτούμε σιωπηρά, ούτε βεβαίως και να την ακολουθήσουμε επιτρέποντας την υλοποίηση οιασδήποτε μορφής σκοπιμοτήτων και παράνομων ενεργειών.

Σας καλούμε, επιφυλασσόμενοι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας, να διασφαλίσετε κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του υπηρετούντος προσωπικού, ως βασική προϋπόθεση για την αποδοτικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των πολιτών μας. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ιωάννης Αναματερός                                                                                     

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.  Αικατερίνη Πρωτονοταρίου 

Συν/να:

-Το με αρ. πρωτ.48/19-6-15 έγγραφο του Υπ. Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων

-Η με αριθμό 115/2015 Απόφαση Δημάρχου

 

                                                            

 

(Visited 17 times, 1 visits today)