Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων

Newsroom
16/10/2020 12:32
  •  
  •  
  •  

 

Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στις Κυκλάδες πρόκειται να υλοποιήσει η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ με τίτλο «Εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ)».

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

*Σύνολο ωρών κατάρτισης: 75.
*Ώρες θεωρητικής κατάρτισης: 45.
*Ώρες πρακτικής άσκησης: 30.

</h4/ Υποβολή αιτήσεων έως 13/11/2020.

Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

3. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ. , ii. ο Α.Μ.Κ.Α, iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης: Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

6. Υπεύθυνη δήλωση (που θα απευθύνεται στο ΚΑΠΕ) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00, Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια, Σύρος, τηλ.: 22810-82302, e-mail: [email protected]).

(Visited 168 times, 1 visits today)