Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος

Newsroom
23/09/2020 3:11
  •  
  •  
  •  

 

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στις Κυκλάδες, στον τομέα του Περιβάλλοντος, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) πρόκειται να υλοποιήσει η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών. Υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 29/10/2020.

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

*Τμήματα

1. Τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες (80 ώρες).
2. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (80 ώρες).

Δικαιολογητικά συμμετοχής που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση έως 29/10/2020 στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ:

*Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

*Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

*Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ. ii. ο Α.Μ.Κ.Α iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

*Αντίγραφο πτυχίου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο τουλάχιστον Β2.

*Αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, σε συναφές αντικείμενο με αυτό της κατάρτισης.

*Αντίγραφα βεβαιώσεων από δύο ταχύρρυθμα σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης.

*Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (πχ. Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή αντίγραφο ΑΠΔ κλπ).

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχθεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από:

– Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
– Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
– Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή: Βεβαίωση αναστολής της επιχείρησης, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή η εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

*Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ, η οποία εκδίδεται από το www.efka.gov.gr , στο μενού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, υπομενού Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους / Βεβαίωση για ΑΣΕΠ και επιλέγοντας: Είσοδος στην υπηρεσία / Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET και ΑΜΚΑ.

*Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα εκδίδεται από την ιστοσελίδα www.gov.gr και θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

*Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN, του οποίου θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ (Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια, Σύρος, τηλ.: 22810-82302, e-mail: [email protected]).

(Visited 128 times, 1 visits today)