Πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2019-2020 – Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου 2020

ampelones stafylia
Newsroom
26/06/2020 1:19
  •  
  •  
  •  

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2019-2020». Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα µε την αριθµ. 1600/163029 /22-06-2020 Υπουργική Απόφαση.

Το πρόγραμμα επιδοτεί την χειρωνακτική ή μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της 30/07/2020, έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων (Σύρος), καθώς και στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας έως και 30 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου.
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.
γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση του μέτρου είναι:
α) Να υλοποιήσουν το μέτρο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.
β) Να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή σε άλλη τροποποίηση των στοιχείων των ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
γ) Να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή από το/τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια ενώ θα πρέπει να υποβληθεί για τα συγκεκριμένα τεμάχια Δήλωση Συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στο πρόγραμμα Πρώιμου Τρύγου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο, στο τηλέφωνο 22810-98833.

(Visited 73 times, 1 visits today)