Ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων με ABS

admin
26/08/2015 6:53
  •  
  •  
  •  

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η αριθ. 28519/2587/8-7-2015 εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ ΨΛΥ3465ΦΘΘ-8ΗΙ) με θέμα «Τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση»

Συνοπτικά ισχύουν τα παρακάτω:

Α) Οχήματα µε πρώτη ταξινόμηση σε οποιαδήποτε χώρα πριν την 1/1/1999.

Κυκλοφορία: Απαγορεύεται χωρίς την ύπαρξη ABS από 1-4-2016 (υποχρεωτική εγκατάσταση).

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα: ∆εν επιτρέπεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστημα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων).

Μεταβίβαση: ∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστημένο ABS.

 

Β) Οχήματα µε πρώτη ταξινόμηση σε οποιαδήποτε χώρα μετά την 1/1/1999

Κυκλοφορία: Απαγορεύεται χωρίς εγκατεστημένο ABS, ανάλογα µε την ημερομηνία του περιοδικού ελέγχου από ΚΤΕΟ σύμφωνα µε την υπ’ αρ. ΦΑ2/5306/181/23-1-2015 εγκύκλιο.

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα: Απαγορεύεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστημα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων).

Μεταβίβαση: ∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστημένο ABS.

                  

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                   

                  

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                       

(Visited 19 times, 1 visits today)