Νάξος: Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ

admin
06/08/2015 1:10
  •  
  •  
  •  

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη νεοσύστατη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ (Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες), στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016».

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα λειτουργήσει στο κτίριο του Ειδικού Σχολείου Αγίου Θαλλελαίου τη νέα σχολική χρονιά με χειμερινό ωράριο 13:30-21:30 και θερινό 8:00-16:00.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται έως τις 18 Αυγούστου και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (Courier), στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το έντυπο υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Αρμόδια Υπάλληλος: Παρασκευή Μαυρομάτη, τηλ. 22853-60136).

 

Υποβολή και κατάθεση αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18η Αυγούστου και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται, σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.Ε.Τ.Α.Α., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις αιτούσες είναι:

1ον Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ

2ον Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή μετάφρασή του εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (από 16η Απριλίου 2015 και μετά).

3ον Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 2014). Το Συνολικό Εισόδημα μετά την αφαίρεση των επιδομάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

 

Επιπλέον:

Για Μισθωτές:

1ον Βεβαίωση εργοδότη (με ημ/νία έκδοσης υποχρεωτικά, μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης (από 16/7/2015 και μετά) από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, καθώς και το είδος της απασχόλησης

2ον Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο σύμβασης, όπου αναφέρεται η διάρκεια και το είδος της σύμβασης

3ον Αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών.
Σε περίπτωση αυτασφάλισης ένσημα που να την αποδεικνύουν.

 

Για αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενή τομέα

1ον Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΥΟ

2ον Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές

3ον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

 

Για αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα

1ον Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημ/νία έκδοσης, τελευταίου έτους ή Ασφαλιστική Ενημερότητα

 

Για συμμετέχουσες σε προγράμματα

1ον Βεβαίωση του Αρμόδιου Φορέα υλοποίησης για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

2ον Πρόγραμμα Νέας Θέσης Εργασίας (ΝΘΕ), Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)

3ον Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, Πρόγραμμα Εγγυημένης Απασχόλησης

 

Για άνεργες

1ον ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Αντίγραφο) σε ισχύ (Για τις άνεργες, που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, απαιτείται δελτίο ανεργίας πριν τις 16/7/2015)

2ον Βεβαίωση Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

3ον Εγκριτική Απόφαση επιδότησης του ΟΑΕΔ: Για τις άνεργες, που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες (από 16/7/13 έως σήμερα) και παραμένουν άνεργες, απαιτείται και το αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης. Για επιδοτήσεις που έχουν λήξει πριν τις 15/4/2015, προσκομίζεται απαραίτητα ΚΑΙ το Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ. Για επιδοτήσεις που λήγουν μετά τις 15/4/2015, προσκομίζεται και το Δελτίο Ανεργίας ανεξαρτήτως ημερομηνίας.

4ον Αποδεικτικό έγγραφο απόλυσης ή λήξης σύμβασης: Για τις απολυθείσες μετά την 16/7/2015 ή για όσες έχουν απολέσει την εργασία τους κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης και δεν είχαν εκδώσει κάρτα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εκτός από το Δελτίο Ανεργίας ΣΕ ΙΣΧΥ, απαιτείται και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο (απόλυση ή αντίγραφο σύμβασης ή αναγγελία πρόσληψης)

 

Για ΑΜΕΑ

1ον Για γυναίκες, που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και άνω, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

2ον Για γυναίκες, που κάποιο από τα παιδιά τους ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και άνω, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

3ον Για γυναίκες, που ο σύζυγός τους ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και άνω, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

(Visited 7 times, 1 visits today)