Ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Άκης Αξαόπουλος
15/07/2019 3:28
  •  
  •  
  •  

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 15-07-2019 ως και 31-10-2019, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ.

Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων , θα γίνονται στην έδρα της Διεύθυνσης(Πλ. Παπάγου 34, Ερμούπολη και ώρες 8.30-12.30), στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Κυκλάδων καθώς και στα Τμ. Κοινωνικής Μέριμνας των Επαρχείων Άνδρου και Νάξου του Νομού Κυκλάδων.

Επισυνάπτεται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την ανωτέρω διαδικασία.

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

 

(συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

(συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986 )

ΘΕΜΑ:  “Δελτίο μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. για το έτος 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 

Επώνυμο:     

                                                                     

  
Όνομα:                                                              

 

  
Δ/νση Κατοικίας: Περιοχή:

 

 

 

Οδός, αριθμός:Τ.Κ.:
Α.Δ.Τ.:

 

  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι διαμένω μόνιμα στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση και ότι δεν έχω παραλάβει Δελτίο Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

ΣΥΝ/ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ: 

 Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματικούς από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος. 1) Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. 2) Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

                                 I.         Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

                               II.         Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

                            III.         Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή

                              IV.         Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή

                                V.         Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

                              VI.         Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

                             VII.         Εφ’όρου ζωής αναπηρία 67%

 

 

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής
 Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2018)
 

 

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς (3) ίδιες για τους δικαιούχους δελτίου συνοδού, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο δελτίο του συνοδού(σε περίπτωση έκδοσης)
 Εξουσιοδότηση απαιτείται στην περίπτωση που δεν παρίσταται ο δικαιούχος

 

Ερμούπολη : ………. / ………./ 20….                                                                  Ο/Η  Αιτών/Αιτούσα

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                                                                                Υπογραφή

Υπέγραψε  ενώπιον μου

(Visited 83 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.