Κατάθεση Δελτίου Απογραφής των στρατεύσιμων της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 2000)

stratos
admin
28/12/2017 10:55
  •  
  •  
  •  

Από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 30 Μαρτίου 2018 είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 2000) που διαμένουν στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Η κατάθεση γίνεται είτε στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας εκτός των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των δύο νομών, μπορούν προς διευκόλυνσή τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία αυτού, καθώς επίσης και πιστοποιητικό Δήμου – Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στην Στρατολογική Υπηρεσία μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής.
Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στην Στρατολογική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.
Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
Η αναγραφή των στοιχείων Ταυτότητας [Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου], του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αρρένων Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος και όλων των τηλεφωνικών αριθμών επικοινωνίας και της δ/νσης κατοικίας, είναι υποχρεωτική.
Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ δεν εκδίδεται από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
*Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
*Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
*Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου (τηλ.: 2281360000, -08, -09, -10, -11, -12, -13-14), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Χειριστής θέματος: Τχης (ΣΣΝΣ) Παναγιώτης Φραγκιάς, Διευθυντής ΣΥ Νοτίου Αιγαίου, τηλ.: 2281360014.

(Visited 19 times, 1 visits today)