Πρόσξηψη ναυαγοσωστών στο δήμο Πάρου

Προσλήψεις ναυαγοσωστών
Άκης Αξαόπουλος
29/06/2019 4:46
  •  
  •  
  •  

 

Στην προκήρυξη 11 νέων θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Πάρου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα προχωρήσει στην πρόσληψη 11 ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη έντεκα ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 140/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του ν. 4547/2018.

Κύρια προσόντα υποψηφίων

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής,
πτυχίο ή δίπλωµα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισµένης ναυαγοσωστικής σχολής και
άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόµενη από οικεία Λιµενική Αρχή.

Προσόντα Α΄ Επικουρίας ( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

β) πτυχίο ή δίπλωµα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισµένης ναυαγοσωστικής σχολής και

γ) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή

Εντοπιότητα

1. Προηγούνται οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Πάρου

2. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων ∆ήµων του Ν. Κυκλάδων3. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών.
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση και τα δικαιολογητικά απόδειξης των τυπικών προσόντων, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ( για το κώλυµα κατά το άρθρο 8) πιστοποιητικό δηµοτικότητας, βεβαίωση µόνιµης κατοικίας (εφόσον επικαλούνται εντοπιότητα).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

(Visited 46 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.