Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στις Κυκλάδες

Newsroom
29/07/2020 2:19
  •  
  •  
  •  

 

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) πρόκειται να υλοποιήσει στις Κυκλάδες η ΣΤΟΧΕΥΣΗ Ο.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τμήματα:
*Γραμματέας διοίκησης (80 ώρες).
*Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης – γραφείου (80 ώρες).
*Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (80 ώρες).
*Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης (80 ώρες).
*Στέλεχος εταιρείας διαμεταφορών (80 ώρες).
*Χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων (80 ώρες).

Υποβολή αιτήσεων έως 31/8/2020.

Δικαιολογητικά συμμετοχής που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση έως 05/09/2020 στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ:

*Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

*Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.).

*Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ. ii. ο Α.Μ.Κ.Α iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

*Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Για τους Εργαζόμενους: 1 από τα παρακάτω:
*Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
ή
*Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα4, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται: Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη o ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση o ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

*Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

*Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ (Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια, Σύρος, τηλ.: 22810-82302, e-mail: [email protected])

(Visited 187 times, 1 visits today)