Fragkiskos 14 3 2017

                                   

FragileGifNaxosTimes2 mynaxos diavase to

Πρόστιμο στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για διαρροή λυμάτων σε ρέμα, στις Μέλανες

melanes

Πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ επέβαλε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για διαρροή λυμάτων σε ρέμα, στις Μέλανες.

Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία δημότη, οι υπάλληλοι των τμημάτων Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιφέρειας στη Νάξο, πραγματοποίησαν αυτοψία η οποία διενεργήθηκε στην περιοχή των Μελάνων και διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Η αυτοψία ξεκίνησε από το σηµείο του ρέµατος όπου υπάρχει ένα πηγάδι παραπλεύρως αυτού λίγα µέτρα πριν το ύψος που βρίσκεται η κατοικία του καταγγέλλοντος και συνεχίστηκε κατά µήκος της κοίτης.
- Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υπόγειος αγωγός διερχόµενος κατά µήκος της κοίτης του ρέµατος (σε κάποιο σηµείο ήταν εµφανές το πάνω µέρος του).
- Αρχικά δεν υπήρχαν ρέοντα ύδατα κατά τη διαδροµή ούτε διαρροή λυµάτων από τον αγωγό. Σε απόσταση περίπου 60 µέτρα από το ύψος της κατοικίας του καταγγέλλοντος συναντήσαµε το τελικό σηµείο του αγωγού (έξοδο) όπου τα λύµατα εξέρχονται πλέον επιφανειακά στο ρέµα και ακολούθως (αναδύοντας χαρακτηριστική οσµή αστικών λυµάτων) συνεχίζουν επιφανειακά την πορεία τους.
- Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία υποβάθµισης του περιβάλλοντος σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986, ενώ δηµιουργούν οχληρή κατάσταση και δυνητικό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.

Οι απαντήσεις του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Από την πλευρά του ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αφού κλήθηκε από την περιφέρεια να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και τυχόν αδειοδοτήσεις για τα παραπάνω, απέστειλε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο:

(α) ο ∆ήµος, αµέσως µόλις ενηµερώθηκε για ύπαρξη λυµάτων στο συγκεκριµένο αποδέκτη (ρέµα) πλησίον του οποίου έκτισε την οικία του εκτός οικισµού ο καταγγέλλων κ. Μιχαήλ Τριανταφύλλου, προέβη κατά προτεραιότητα και άµεσα σε επί τόπου αυτοψία στο από παλιά υφιστάµενο αποχετευτικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων. ∆ιαπιστώθηκε ότι ήταν καλυµµένα όλα τα φρεάτια, λειτουργούσαν κανονικά και δεν διαπιστώθηκε καµία επιφανειακή διαρροή λυµάτων κατά µήκος του εν λόγω αποδέκτη, καθ’ όλη τη διαδροµή του αγωγού και µέχρι το πέρας του, όπου υφίσταται τουλάχιστον προ 30-ετίας.

(β) Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, πρόκειται για υπόγειο βαρυτικό πεδίο από πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης, µε τσιµεντένια φρεάτια ελέγχου µε χυτοσιδηρό κάλυµµα, το οποίο έχει κατασκευαστεί, πιθανότατα το έτος 1984, από το αρµόδιο Τµήµα (Γρ. Μηχανικού) του Φορέα σας (τότε Νοµαρχία Κυκλάδων / Επαρχείο Νάξου) µε τον συγκεκριµένο αποδέκτη και τελική διάθεση στη συγκεκριµένη θέση, όπου εκρέει έως και σήµερα.

(γ) Ο ∆ήµος από την ίδρυσή του, µε το νόµο του «Καλλικράτη» 2010, φρόντισε στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, για την πλήρη αποκατάσταση του εν λόγω αποχετευτικού δικτύου, ως είχε παλαιόθεν, σε όσες περιπτώσεις παρουσίασε προβλήµατα.

(δ) Πέραν τούτων, ο τ. ∆ήµος Νάξου έχει αναθέσει και έχει παραλάβει πλήρη Μελέτη Έργου «Αγωγοί µεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Μελάνων», έργου αξίας περίπου 1.835.000,00 ευρώ. Σύµφωνα µε το προτεινόµενο έργο, τα λύµατα της περιοχής θα οδηγούνται µέσω νέων αντλιοστασίων και νέων δικτύων µεταφοράς, προς επεξεργασία στην κεντρική Ε.Ε.Λ. ∆.Ε. Νάξου, που βρίσκεται εν λειτουργία στο Λιβάδι.
Το ζητούµενο παραµένει η χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, θέµα για το οποίο λόγω του υψηλού κόστους, κάνει διαρκείς προσπάθειες ο ∆ήµος για την εξασφάλισή του.

Περαιτέρω των αναφερόµενων, όπως σημειώνει ο ∆ήµος, δεν έχει αφήσει το συγκεκριµένο θέµα και το διερευνά συνεχώς και αιτιολογηµένα, όσον αφορά τις δυνατότητες και τις πηγές χρηµατοδότησης, καθόσον είναι σαφές ότι είναι αδύνατο λόγω του υψηλού κόστους, να καλύψει από ιδίους πόρους το αναφερόµενο ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Όπως αναφέρει η απόφαση επιβολής προστίμου στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα όσα αναφέρονται στα έγγραφα που απέστειλε ο δήμος προς τις αρμόδιες αρχές της περιφέρειας, δεν αναιρούν το γεγονός ότι:

-Σε απόσταση περίπου 60µ. από το ύψος της κατοικίας του καταγγέλλοντος διαπιστώθηκε το τελικό σηµείο του αγωγού (έξοδος) όπου τα λύµατα εξέρχονταν πλέον επιφανειακά στο υπόψη ρέµα και ακολούθως (αναδύοντας χαρακτηριστική οσµή αστικών λυµάτων) συνέχιζαν επιφανειακά την πορεία τους και
-Τα διαπιστωθέντα αποτελούν στοιχεία υποβάθµισης του περιβάλλοντος σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986, ενώ δηµιουργούν οχληρή κατάσταση και δυνητικό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.

Ωστόσο, μιας και αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των αστικών λυµάτων των οικισµών των Μελάνων είναι ο ∆ήµος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, από τα διαθέσιµα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι µέχρι σήµερα εξακολουθεί να υφίσταται µη σύννοµη διαχείριση των αστικών λυµάτων οικισµών των Μελάνων, παρά τα οριζόµενα σε απόφαση αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κλήθηκε να προβεί άµεσα σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη σύννοµη διαχείριση των αστικών λυµάτων οικισµών Μελάνων Νάξου.

Έτσι ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Φλεβάρης αποφάσισε:

Α. Την επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει, ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ στο ∆ήµο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται νόµιµα, λόγω λειτουργίας εγκατάστασης διαχείρισης αστικών λυµάτων περιοχής Μελάνων ν. Νάξου άνευ περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λόγω διάθεσης αστικών λυµάτων οικισµών της Τ.Κ. Μελάνων ν. Νάξου εντός κοίτης ρέµατος, όπως διαπιστώθηκε στην από 29-5-2017 διενέργεια αυτοψίας.

Το πρόστιµο επιµερίζεται ως εξής:

- Για τη λειτουργία εγκατάστασης διαχείρισης αστικών λυµάτων περιοχής Μελάνων ν. Νάξου άνευ περιβαλλοντικής αδειοδότησης: το πρόστιµο είναι δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.

- Για τη διάθεση αστικών λυµάτων οικισµών της Τ.Κ. Μελάνων ν. Νάξου εντός κοίτης ρέµατος, όπως διαπιστώθηκε στην από 29-5-2017 διενέργεια αυτοψίας: το πρόστιµο είναι δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.

Β. Ο ∆ήµος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται νόµιµα, να προβεί άµεσα σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη σύννοµη διαχείριση των αστικών λυµάτων των οικισµών της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων ν. Νάξου.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε καταγγελθεί και στο Συνήγορο του Πολίτη.18 4 2019 PANTELIAS NAXOSTIMES 270X130px 2 gaitanaki pasxa 2019

ktiniatriko kentro300x250 Syrathlon banner 300x250 Final 01 theofilos 

aggelies2 odigos2 mynaxos

Προτάσεις

banner xatzipetros 23 3 2017

cyclades260x120

Απόψεις

IMAGE
Η εκδρομή στα Σκόπια - Του Γιώργου Βακόνδιου
Χθες 2 Απριλίου ο Τσίπρας επισκεύθηκε την πόλη των...

Περισσότερα

Φωτογραφία της Ημέρας

Συνδεθείτε και ανεβάστε την καλύτερη φωτογραφία σας και εμείς σύντομα θα την δημοσιεύσουμε.
+ Ανεβάστε την εδώ!